Η Piuma Care, με έδρα τη Γονατά Στυλιανού 31, 12133 Περιστέρι όπως σας ενημερώνει ο «Ελεγκτής Δεδομένων», σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 679/2016 (εφεξής «Κανονισμός ΕΕ»), ότι τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία όπως αναφέρεται παρακάτω:

1.Αντικείμενο

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης (για παράδειγμα, όνομα, επώνυμο, όνομα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, αναφορές πληρωμής) – αργότερα, “προσωπικά δεδομένα” ή ακόμα και “δεδομένα” – που κοινοποιήσατε με την ευκαιρία την υπογραφή της σύμβασης ή την παροχή υπηρεσιών από τον Ιδιοκτήτη

2. Σκοπός

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία: Α) χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 λ. β), ε) GDPR, για τους ακόλουθους Σκοπούς Υπηρεσιών: – σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας που έχει συναφθεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή/και την εκπλήρωση των προσυμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από υφιστάμενες σχέσεις. – την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων· – την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με νόμο, κανονισμό, κοινοτική νομοθεσία ή με εντολή της Αρχής (όπως για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). – η επιδίωξη έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης που έχει τεθεί σε ισχύ, όπως, για παράδειγμα μόνο, η υπεράσπιση ενώπιον του δικαστηρίου των δικαιωμάτων κάποιου που απορρέουν από την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης.

Β) Μόνο με ειδική και διακριτή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθ. 7 GDPR, για τους ακόλουθους σκοπούς μάρκετινγκ: – αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικών δελτίων, εμπορικών επικοινωνιών ή/και διαφημιστικού υλικού για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προσφέρονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και έρευνα του βαθμού ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών.

Γ) Μόνο με ειδική και ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθ. 22 GDPR με σκοπό τον εντοπισμό του βαθμού ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών από τρίτα μέρη (για παράδειγμα, επιχειρηματικούς εταίρους, κοινωνικά δίκτυα) καθώς και δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ.
Επισημαίνουμε ότι εάν είστε ήδη πελάτης μας, θα μπορούμε να σας στέλνουμε εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ιδιοκτήτη παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, εκτός εάν διαφωνείτε.

3. Μέθοδοι επεξεργασίας και περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική ή/και αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ακριβώς μέσω των εργασιών συλλογής, εγγραφής, οργάνωσης, διατήρησης, διαβούλευσης, επεξεργασίας, τροποποίησης, επιλογής, εξαγωγής, σύγκρισης, χρήσης, διασύνδεσης, αποκλεισμού, ακύρωσης και καταστροφή δεδομένων.

Τα δεδομένα διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που είναι εγγενείς στην εκτέλεση της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δέκα έτη από τη λήξη της σχέσης για σκοπούς που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται από το νόμο ή/και με την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς που σχετίζονται με το προφίλ ή/και το μάρκετινγκ σε όλες τις μορφές τους διατηρούνται για όχι περισσότερο από 5 χρόνια από τη συλλογή των δεδομένων.

4. Πρόσβαση δεδομένων

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να είναι προσβάσιμα για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο. 2.A), 2.B) και 2.C): – σε υπαλλήλους και συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή εταιρειών του ομίλου στην Ιταλία και στο εξωτερικό, υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι ή/και εσωτερικοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή/και διαχειριστές Σύστημα; – σε τρίτες εταιρείες ή άλλα υποκείμενα (ενδεικτικά, πιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματικές εταιρείες, συμβούλους, ασφαλιστικές εταιρείες παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών κ.λπ.) που εκτελούν δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, υπό την ιδιότητά τους ως εξωτερικούς διαχειριστές της θεραπείας.

5. Παραλήπτες δεδομένων

Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, για τεχνικές και λειτουργικές ανάγκες που συνδέονται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και ειδικότερα με τις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων: α) φορείς, επαγγελματίες, εταιρείες ή άλλες δομές στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία συνδέεται με την εκπλήρωση διοικητικών, λογιστικών και διαχειριστικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη συνήθη διεξαγωγή της οικονομικής μας δραστηριότητας, επίσης για σκοπούς ανάκτησης πιστώσεων· β) σε δημόσιες αρχές και διοικήσεις για σκοπούς που σχετίζονται με την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή σε υποκείμενα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές δυνάμει των διατάξεων του νόμου, των κανονισμών, των κοινοτικών κανονισμών· γ) τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα υποκείμενα στα οποία η διαβίβαση των προαναφερθέντων δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μας σε σχέση με την εκ μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε απέναντί ​​σας. δ) προμηθευτές υπηρεσιών εγκατάστασης, βοήθειας και συντήρησης συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής και όλων των λειτουργικά συνδεδεμένων και απαραίτητων υπηρεσιών για την εκπλήρωση των υπηρεσιών που καλύπτονται από τη Σύμβαση.

6.Μεταφορά δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, εννοείται ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εάν χρειαστεί, θα έχει το δικαίωμα να μετακινεί τους διακομιστές ακόμη και εκτός Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διασφαλίζει από τώρα ότι η διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, με την επιφύλαξη των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Φύση παροχής δεδομένων και συνέπειες άρνησης απάντησης

Η παροχή δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθ. 2.Α) είναι απαραίτητο για τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας. Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας, ο Ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να εγγυηθεί τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο. 2.Α. Η παροχή δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθ. 2.Β) είναι αντ’ αυτού προαιρετικό. Επομένως, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αποφασίσει να μην παράσχει δεδομένα ή να αρνηθεί στη συνέχεια τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη παρασχεθεί: στην περίπτωση αυτή, οι επικοινωνίες σύμφωνα με το άρθρο. 2.Β)

8. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: – επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι. – τους σκοπούς της επεξεργασίας· – τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων· – τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποκαλύφθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα· – εάν τα δεδομένα δεν συλλέγονται από το ενδιαφερόμενο μέρος, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους· – την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ· – αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων υπό επεξεργασία. β) Δικαίωμα διόρθωσης και ενσωμάτωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. γ) Δικαίωμα ακύρωσης δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») εάν υπάρχει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 1. τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο. 2. το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. 3. το ενδιαφερόμενο μέρος αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχει επιτακτικός νόμιμος λόγος να προχωρήσει η επεξεργασία. 4. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. 5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να ακυρωθούν για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που θεσπίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα και είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει, πρέπει να ενημερώσει τους άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για το αίτημα διαγραφής οποιουδήποτε συνδέσμου, αντιγράφου ή αναπαραγωγής των δεδομένων του. δ) Δικαίωμα περιορισμού της μεταχείρισης σε περίπτωση που 2. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το ενδιαφερόμενο μέρος αντιτίθεται στην ακύρωση των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητά τον περιορισμό της χρήσης τους. 3. Μολονότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν τα χρειάζεται πλέον για σκοπούς επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να εξακριβώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί ένα δικαίωμα στο δικαστήριο. 4. Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης της πιθανής επικράτησης των νόμιμων λόγων του υπεύθυνου επεξεργασίας σε σχέση με αυτούς του ενδιαφερόμενου μέρους. ε) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τις ενδείξεις που δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο της Αρχής www.garanteprivacy.it. στ) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: δηλαδή το δικαίωμα λήψης, σε δομημένη μορφή, σε κοινή χρήση και αναγνώσιμη από αυτόματη συσκευή, των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν παρέχονται σε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και πιθανώς να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Όπου είναι τεχνικά εφικτό, το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να λάβει την άμεση διαβίβαση δεδομένων από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε άλλον.ζ) Δικαίωμα αντίρρησης: ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, ιδίως σε περίπτωση που: 1. η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του έννομου συμφέροντος του ιδιοκτήτη, με την επιφύλαξη εξήγησης των λόγων η αντιπολίτευση? 2. τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. η) Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εκτός από τις περιπτώσεις που η απόφαση: είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου μέρους και ενός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, έχει εξουσιοδοτηθεί από την Ένωση ή Το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή. προφανώς με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την αδυναμία εκπλήρωσης νομοθετικών ή συμβατικών διατάξεων εάν η αντιμετώπιση θεσπίζεται από τις διατάξεις αυτές. Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν υπόκειται σε κανένα τυπικό περιορισμό και είναι δωρεάν.

9​. ​Μέθοδος άσκησης δικαιωμάτων

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας: – συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής προς: PIUMA CARE, Κωδ και ΑΦΜ IT04532430271, στο πρόσωπο του pro tempore νόμιμου εκπροσώπου, με έδρα τη Noventa di Piave (VE), via Pitagora n. 10, CAP 30020. – ένα email στη διεύθυνση: ​info@piumacare.com

10. Κανονιστικές αναφορές

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο του GDPR και του Κώδικα Απορρήτου στον ιστότοπο του Εγγυητή που είναι προσβάσιμος στον σύνδεσμο www.garanteprivacy.it

11. Αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας άμεση ενημέρωση.

12. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

PIUMA CARE S.r.l., Via Pitagora, 10 30020 Noventa di Piave (Ve) ITALY C.F. και ΑΦΜ IT04532430271
Ο ενημερωμένος κατάλογος των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων φυλάσσεται στην έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.